Motor-Car Group / ESF

Úspešný projekt spoločnosti Motor-Car

Spoločnosť Motor-Car Bratislava úspešne ukončila ďalší projekt zameraný na zvýšenie vzdelanostnej úrovne pracovníkov spoločnosti Motor-Car Bratislava.
Projekt pod názvom Všeobecným vzdelaním zamestnancov Motor-Car Bratislava,spol.s r.o. zvýšiť ich pracovný potenciál a adaptabilitu na trhu práce bol schválený príslušnou komisiou Sociálnej implementačnej agentúry zastupujúcou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Projekt bol spolufinancovaný 55 % z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia s cieľom podpory rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť. Uvedený projekt vzdelávacích blokov, školení a kurzov rozplánovaný na jeden rok zahŕňal školenia zamestnancov v oblasti riadenia ľudských zdrojov:

  • vzdelávanie manažérskych zručnosti
  • vzdelávanie jazykových zručností
  • intenzívnou výučbou anglického a nemeckého jazyka
a školenia zamestnancov v oblasti odbornej zdatnosti pre oblasť:

  • servisný mechanik
  • skladový pracovník

Do projektu sa zapojilo a bolo vyškolených 80 zamestnancov. Vzdelávacie aktivity boli realizované od augusta 2010 a  boli ukončené koncom júna 2011. Projekt sa podarilo úspešne zrealizovať na 99,72 % oproti plánovamému stavu.
Zrealizovaný projekt spoločnosti Motor-Car Bratislava umožnil ďalšie skvalitnenie
služieb poskytovaných domácim i zahraničným zákazníkom, zvýšil konkurencieschopnosť spoločnosti v dnešnom globálnom svete a zabezpečí udržateľnosť rozvoja pre ďalšie obdobie.
Pomohol našim zamestnancom získať, či upevniť si sebavedomie prameniace z ich vysokej profesionality, ktoré potrebujú pri svojom náročnom pôsobení.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

                www.esf.gov.sk                               www.sia.gov.sk                               www.fsr.gov.sk