Alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov

Alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má v zmysle §11 ods. 1 zákona NR SR č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na Predávajúceho/Zhotoviteľa/Prenajímateľa so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že Predávajúci/Zhotoviteľ/Prenajímateľ porušil jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým vybavil jeho reklamáciu. Ak na túto žiadosť odpovedal Predávajúci /Zhotoviteľ/Prenajímateľ zamietavo, alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Kupujúci má právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-cezhranicnych-spotrebitelskych-sporov

Kupujúci môže na riešenie sporu tiež využiť platformu na riešenie sporov online https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false .