Kooperatívne vozidlo

novinka-foto

Intuitívne rozpoznať, čo má autonómne vozidlo v pláne

Významným prvkom mobility budúcnosti bude autonómne jazdenie. Mercedes-Benz považuje empatiu a dôveru za kľúčové faktory akceptovania autonómne jazdiacich vozidiel. Aby ľudia dokázali vložiť dôveru do stroja, musia vedieť jednoznačne a intuitívne rozpoznať, čo má autonómne vozidlo v úmysle. Túto „dôveru založenú na informáciách" skúma Mercedes-Benz pomocou „kooperatívneho vozidla".

Kooperatívne vozidlo založené na Triede S disponuje 360-stupňovou svetelnou signalizáciou. Tyrkysové svietidlá na streche indikujú autonómny jazdný režim a informujú okolie o ďalšom dianí.

  • Permanentne svietiace svetlo indikuje: vozidlo je v autonómnom jazdnom režime, nezávisle od toho, či vozidlo jazdí alebo stojí.
  • Pomalé blikanie znamená: vozidlo brzdí.
  • Rýchle blikanie oznamuje: vozidlo sa o chvíľu pohne.

    Okrem toho sa na tomto vozidle testujú aj alternatívne svetelné koncepty: tyrkysové svetelné pásy v čelnom skle, maske chladiča, svetlometoch, spätných zrkadlách a v spodnej časti okien označujú autonómny jazdný režim a informujú tak chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky o tom, že vozidlo sa pohybuje po ceste v autonómnom režime. Malé rady bodových svietidiel na streche signalizujú ostatným účastníkom cestnej premávky, že vozidlo ich zaregistrovalo. Systém zabliká len na tých chodcov a cyklistov, ktorých trasa križuje dráhu vozidla. Kooperatívne vozidlo pritom napodobní prirodzený očný kontakt, ktorý by prebiehal medzi vodičom a chodcom.

Kooperatívna Trieda S informuje svoje okolie už v momente uvedenia do prevádzky, zatiaľ čo je stále zaparkovaná. Svetelné pásy tiahnúce sa okolo celého vozidla vytvárajú odpovedajúci svetelný signál. Vonkajšie spätné zrkadlá sa odklopia, najskôr sa zdvihne zadná časť a nakoniec predok vozidla. Tieto pohyby pripomínajú živú bytosť, ktorá sa prebúdza a vstáva. Tým sa stáva komunikácia pre ľudí intuitívna.

Štúdie dokazujú: chodci si želajú 360-stupňovú komunikáciu a tyrkysovú farbu
360-stupňová svetelná signalizácia má pri informovaní chodcov mimoriadny význam. Potvrdzuje to výsledok niekoľkých štúdií, ktoré uskutočnil Mercedes-Benz v meste Sindelfingen, ako aj na testovacej dráhe v meste Immendingen, ktorá bola otvorená v septembri roku 2018. Skúmalo sa v nich, ako reagujú chodci na rôzne označené autonómne vozidlá v rozličných dopravných situáciách. Jednoznačne sa preukázalo, že svetelná signalizácia vplývala rozhodujúco na akceptovanie autonómne jazdiacich vozidiel, ako aj na pocit bezpečnosti chodcov.

Ľudia si želali svetelnú signalizáciu najmä v situáciách, kedy doposiaľ dochádzalo k interakcií chodca s vodičom. Ľudia sú napríklad zvyknutí vyhľadávať očný kontakt s vodičom, keď sa pokúšajú prejsť cez cestu. Pokiaľ vozidlo podáva svetelnými signálmi informáciu o tom, že jazdí v autonómnom jazdnom režime, chodec sa môže cítiť bezpečne aj vtedy, keď cestujúci očividne nevenujú pozornosť dopravnému dianiu.

Väčšina účastníkov štúdie si za farbu signalizačných svietidiel zvolila tyrkysovú a pozitívne reagovala na 360-stupňové zobrazenie. Mercedes-Benz prináša výsledky štúdie na tému „autonómne jazdenie“ aj do spoločnosti SAE International, medzinárodného zväzu inžinierov, ktorý okrem iného vyvíja normy a štandardy v oblasti mobility. Mercedes-Benz tu na účely 360-stupňovej signalizácie odporučil použitie tyrkysovej farby,
ktorá doposiaľ v automobilovom odvetví nebola použitá.

Vízie do budúcnosti: karoséria ako komunikačný prostriedok
Okrem štúdií a svetelnej signalizácie, ktorá vzišla z kooperatívneho vozidla sa už Mercedes-Benz zaoberá ďalšími víziami, ktoré majú za úlohu umožniť „dôveru založenú na informáciách" medzi človekom a strojom. Dôvera založená na informáciách je pritom opakom slepej dôvery. Z celej karosérie sa pri tom stane komunikačné médium určené na 360-stupňovú komunikáciu. Klasická karoséria sa zmení na „digitálny exteriér“.

Prvý krok týmto smerom predviedol Mercedes-Benz už v roku 2015 s výskumným vozidlom F 015. Okrem iného disponovalo digitálnou maskou chladiča, ktorá mohla byť použitá ako komunikačné médium. Tento motív si o rok neskôr osvojilo aj vozidlo Vision Van, štúdia dodávky s elektrickým pohonom a integrovanými dodávateľskými dronmi na doručovanie balíkov na poslednú míľu. Vision Van je vybavený digitálnymi ukazovateľmi zo svetelných diód vpredu aj vzadu. Vďaka tomu môže vozidlo upozorniť napríklad účastníkov premávky idúcich vzadu správami, ako „vozidlo zastavuje". V roku 2018 pokračovalo v tomto motíve vozidlo Vision URBANETIC, koncept efektívnej, trvalo udržateľnej mobility, ktorý sa prispôsobí vašim potrebám. Koncept autonómnej jazdnej platformy s vymeniteľnými modulmi určený na prepravu tovaru a osôb dokáže pomocou „digitálneho vytvárania tieňov" na karosérii komunikovať so svojím okolím. Keď 360-stupňové snímače vozidla zaregistrujú v bezprostrednej blízkosti chodca, na karosérii sa objaví jeho tieň. Chodec si môže byť vďaka tejto interakcii istý, že vozidlo ho rozpoznalo a na základe tejto informácie príslušne postupovať.

Odvíjajúc sa od týchto inovácií pracuje Mercedes-Benz na ďalších riešeniach, ktoré poskytnú cestujúcim a chodcom rovnaké informácie o tom, čo vozidlo zaregistrovalo a ako sa chystá zareagovať. Cestujúci smú navyše rozhodovať o tom, aké informácie podáva vozidlo smerom von. Vzniká tzv. efekt zakuklenia, vďaka ktorému sa pre pasažierov vozidlo mení na bezpečný priestor.

Žiadne komentáre

You must log on to comment.

Zobraziť v mobilnej aplikácii: Áno

Zobraziť na portáli: Áno

Promovaná Novinka: Áno