Oficiálne pravidlá súťaže „Jazdíme doma“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava oficiálnych pravidiel súťaže „Jazdíme doma“ (ďalej len „súťaž“). Tieto oficiálne pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže. Súťaž sa riadi týmito oficiálnymi pravidlami.

Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť Motor-Car Bratislava, s.r.o., so sídlom Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 828 161, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 25724/B.

Termín a miesto súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 23. 3. 2020 do 29. 3. 2020 (ďalej len „doba súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len ,,miesto konania súťaže“).

Účasť v súťaži:

 1. Účastníkom súťaže sa automaticky stane každý, na sociálnu sieť Facebook alebo Instagram uverejní príspevok s fotografiou doma vytvorenej imitácie vozidla a v popise označí „hashtag“ #SomMotorCar spolu s  profilom „Mercedes-Benz Bratislava“: (https://www.facebook.com/MercedesBenzBratislava/, https://www.instagram.com/mercedesbenz.bratislava/)
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom súťaže a tiež ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený znovu vykonať určenie výhercu.
 4. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojich údajov poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely Organizátora.

Pravidlá súťaže:

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v termíne od 23. 3. 2020 do 29. 3. 2020 uverejní na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram fotografiu imitácie interiéru vozidla, ktorú vytvoril v domácich podmienkach a v popise označí „hashtag“ #SomMotorCar a profil Mercedes-Benz Bratislava na sociálnej sieti, ktorú sa rozhodol využiť pre zapojenie do súťaže.

Určenie výhercov:

Žrebovanie výhercu prebehne 30. 3. 2020, pričom sa bude žrebovať zo súťažiacich, ktorí sa do súťaže platne zapojili spôsobom popísaným v týchto pravidlách. Žrebovať sa bude náhodným výberom.

Výhry:

Stavebnica LEGO Speed Champions.

Odovzdanie výhry:

Oznámenie výhercov bude vykonané usporiadateľom súťaže a prebehne v stanovených termínoch. Výherca bude upovedomený o svojej výhre prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram a zverejnený na sociálnych sieťach Mercedes-Benz Bratislava.

V prípade, že výherca na informáciu o výhre nezareaguje do 24 hodín od oznámenia výhry, vyhradzuje si organizátor súťaže právo výhru neodovzdať a určiť ďalšieho výhercu náhodným výberom. Termín a podmienky odovzdania výhry budú upresnené s výhercom.

Práva organizátora súťaže:

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ súťaže, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou očíslovaných dodatkov, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na Facebook stránke Mercedes-Benz Bratislava a rovnako aj na webstránke zadávateľa s URL adresou: https://www.motor-car.sk/Media/Default/Documents/Pravidla_MCBA_032020.pdf

Oficiálne znenie pravidiel:

 1. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami tejto súťaže na adrese Motor-Car Bratislava, spol. s r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava, Slovensko, kde budú pravidlá uložené po dobu konania súťaže.
 2. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami súťaže a zaväzujú sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Výhry nebudú odovzdané, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s pravidlami a nesplní požiadavky vyplývajúce z oficiálnych pravidiel. Výhra sa nedá vymáhať súdnou cestou.
 3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
 4. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Usporiadateľ týmto nepreberá voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

 

Súhlas účastníka súťaže:

Účastník účasťou v súťaži udeľuje spoločnosti Motor-Car Bratislava, s.r.o. výslovný súhlas s tým, že v zmysle §11 a § 12 Občianskeho zákonníka spoločnosť Motor-Car Bratislava, s.r.o. je oprávnená za účelom realizácie a propagácie súťaže, jej výsledkov použiť bezplatne meno, priezvisko a adresu, podobizeň a ďalšie zložky osobnostných práv účastníka súťaže, a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Uvedený súhlas sa pritom okrem iného vzťahuje aj na výhru, jej odovzdávanie účastníkovi súťaže a jej využívanie účastníkom súťaže. Súhlas sa udeľuje na dobu 1 roka od skončenia súťaže.

Spracovanie a ochrana osobných údajov:

Vyhlasovateľ súťaže bude spracúvať osobné údaje účastníkov súťaže v Informačnom systéme Súťaž po dobu jedného roka odo dňa žrebovania v rozsahu osobných údajov v akom ich účastník súťaže poskytol za účelom evidencie účastníkov súťaže a overenia ich totožnosti. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ je povinný pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že ako dotknutá osoba, má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálne platnom znení.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely:

Naša  spoločnosť by Vás rada kontaktovala za účelom marketingových, aktivít a prieskumu zákazníckej spokojnosti. Ide najmä o poskytovanie informácií o novinkách zo sveta motorizmu, špeciálnych ponukách alebo zvýhodneniach, predstavenie nových modelov, zasielanie newsletterov a iné marketingové a propagačné  aktivity pre Vás. V rámci svojej marketingovej aktivity by sme Vám rady zasielali pozvánky na svoje  predvádzacie jazdy, autosalóny a iné podujatia. Chceli by sme Vás tiež oslovovať s účasťou na prieskumoch spokojnosti zákazníkov s našimi produktami, službami, aby sme mohli zlepšovať svoje služby voči Vám. Aby sme Vám vedeli zasielať hore uvedené informácie, ktoré budú prispôsobené Vašim záujmom spracúvame na tento účel nasledovné osobné údaje a to v rozsahu v akom nám ich poskytnete: meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, tel. kontakt, e-mail, údaje o vozidle, informácie o zakúpených produktoch, nepovinné informácie ako sú: záľuby a záujmy, preferované podujatia, povolanie, plánovaná kúpa vozidiel, preferované značky vozidiel, preferované financovanie.

Na tento účel marketingové aktivity by sme Vás chceli požiadať o Váš súhlas:

Týmto dobrovoľne súhlasím, aby nasledujúce spolupracujúce spoločnosti ako prevádzkovatelia: Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 828 161, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.Sro, vložka č. 25724/B, KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07  Bratislava, IČO: 35 873 647, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.Sro., vložka č. 30465/B, LEAS.SK, s.r.o., Tuhovská 5, 831 07  Bratislava, IČO: 35 849 142, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I., odd.Sro., vložka č. 27909/B, BCI-S&T, s.r.o., Bytčianska 498, 010 03  Žilina -Považský Chlmec, IČO: 30 228 573, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vložka č. 215/L, Motor-Car Nitra, s.r.o., Bratislavská cesta 1, 949 01  Nitra, IČO: 36 554 049, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.Sro, vložka č. 14048/N, Motor-Car Nové Zámky , s.r.o., Komárňanská cesta 100, 940 01  Nové Zámky, IČO: 36 528 277, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  Nitra, odd.Sro, vložka č. 11051/N, Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 36 643 947, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 11096/S, Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská  36, 080 01  Prešov, IČO: 36 458 236, zapísaná  v obchodnom registri  Okresného súdu Prešov, odd. Sro., vložka. Č. 11417/P, Motor-Car Dunajská Streda,  s r. o., Galantská cesta 6900/28, 929 01 Dunajská Streda , IČO: 47 387 289, zapísaná  v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, Vložka číslo: 32488/T, MOTOR-CAR Košice  s. r. o., Dopravná 5, 040 01 Košice, IČO: 36 198 595, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.Sro,  vložka číslo: 11642/V , Motor-Car Zvolen, s. r. o., Stráž 21, 960 01  Zvolen, IČO: 36 768 162, Okresný súd Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č.: 12966/S, Motor-Car Humenné, spol. s. r. o., Mierová 102/6164, 066 01  Humenné , IČO: 44 040 148, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro, vložka č.: 20482/P, Motor - Car Michalovce, s.r.o., Močarianská 1451/3, 071 01 Michalovce , IČO: 36 584 231, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.Sro, Vložka číslo: 15421/V, Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o., Námestie sv. Martina 141/18 , Dunajská Lužná 900 42, IČO:  34 113 851, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.Sro,  vložka číslo: 12424/B, Hošek Motor a.s., Žarošická 4315/17 628 00 Brno, IČO: 63 484 463, spis .značka  B 1766, vedená na Krajskom  súde  v Brne zbierali, spracovávali, využívali a zdieľali  navzájom  moje osobné údaje   na vyššie uvedený účel  a súčasne, aby ma na tento účel v súlade §3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších právnych predpisov  a v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov  kontaktovali akýmkoľvek  spôsobom, vrátane volania, zasielania faksimilných správ a správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ   a to až do času, pokiaľ svoj súhlas neodvolám.

Na účel prieskumu spokojnosti zákazníkov by sme Vás chceli požiadať o Váš súhlas:

Týmto dobrovoľne súhlasím, aby nasledujúce spolupracujúce spoločnosti ako prevádzkovatelia: Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 828 161, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.Sro, vložka č. 25724/B, KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07  Bratislava, IČO: 35 873 647, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.Sro., vložka č. 30465/B, LEAS.SK, s.r.o., Tuhovská 5, 831 07  Bratislava, IČO: 35 849 142, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I., odd.Sro., vložka č. 27909/B, BCI-S&T, s.r.o., Bytčianska 498, 010 03  Žilina -Považský Chlmec, IČO: 30 228 573, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina , odd.Sro, vložka č. 215/L, Motor-Car Nitra, s.r.o., Bratislavská cesta 1, 949 01  Nitra, IČO: 36 554 049, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.Sro, vložka č. 14048/N, Motor-Car Nové Zámky , s.r.o., Komárňanská cesta 100, 940 01  Nové Zámky, IČO: 36 528 277, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  Nitra, odd.Sro, vložka č. 11051/N, Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 36 643 947, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 11096/S, Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská  36, 080 01  Prešov, IČO: 36 458 236, zapísaná  v obchodnom registri  Okresného súdu Prešov, odd. Sro., vložka. Č. 11417/P, Motor-Car Dunajská Streda,  s r. o., Galantská cesta 6900/28, 929 01 Dunajská Streda , IČO: 47 387 289, zapísaná  v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, Vložka číslo: 32488/T, MOTOR-CAR Košice  s. r. o., Dopravná 5, 040 01 Košice, IČO: 36 198 595, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.Sro,  vložka číslo: 11642/V , Motor-Car Zvolen, s. r. o., Stráž 21, 960 01  Zvolen, IČO: 36 768 162, Okresný súd Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č.: 12966/S, Motor-Car Humenné, spol. s. r. o., Mierová 102/6164, 066 01  Humenné , IČO: 44 040 148, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro, vložka č.: 20482/P, Motor - Car Michalovce, s.r.o., Močarianská 1451/3, 071 01 Michalovce , IČO: 36 584 231, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.Sro, Vložka číslo: 15421/V, Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o., Námestie sv. Martina 141/18 , Dunajská Lužná 900 42, IČO:  34 113 851, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.Sro,  vložka číslo: 12424/B, Hošek Motor a.s., Žarošická 4315/17 628 00 Brno, IČO: 63 484 463, spis .značka  B 1766, vedená na Krajskom  súde  v Brne, zbierali, spracovávali, využívali a zdieľali moje osobné údaje  na vyššie uvedený účel  a súčasne, aby ma na tento účel v súlade §3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších právnych predpisov  a v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov  kontaktovali akýmkoľvek  spôsobom, vrátane volania, zasielania faksimilných správ a správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ a to až do času, pokiaľ svoj súhlas neodvolám.

Vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu: novinky@motor-car.sk alebo formou listu doručeného na adresu ktoréhokoľvek  prevádzkovateľa. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť Vášho spracúvania  vychádzajúceho  zo súhlasu  pred jeho odvolaním.  Vaše osobné údaje uchovávame  na vyššie uvedený účel  po dobu 6 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

- žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

- namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

- na prenosnosť osobných údajov;

- podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Kontaktné údaje osoby poverenej dodržiavaním GDPR prevádzkovateľov: JUDr. Lucia Majtásová, e-mail: l.majtasova@motor-car.sk.

 

Záverečné ustanovenia:

 1. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 2. Výmena výhry alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany účastníkov možné.
 3. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.